komu przysługuje emerytura rolnicza emerytura prawo gospodarstwo

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami KRUS emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiety, 65 lat dla mężczyzny), podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, tzn. podlegał ubezpieczeniu społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi emerytury, jeśli spełnia on łącznie następujące warunki: osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną, podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat, zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, zalicza się okresy: podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983 – 1990, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r., od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi. Emerytura ZUS jest naliczana trochę inaczej niż emerytura rolnicza. Emerytura rolnicza składa się z części składkowej i części uzupełniającej. Część składkowa nie ulega zawieszeniu, natomiast wypłata części uzupełniającej może zostać zawieszona w całości lub w określonej części (w 25% lub w 50%), jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą. Rolnicy tak, jak i inne osoby starające się o emeryturę mają wiele wątpliwości, w zależności od własnej sytuacji życiowej. Państwo Kowalscy prowadzą gospodarstwo rolne od ok. 45 lat martwią się, czy aby otrzymać emeryturę rolniczą muszą przepisać gospodarstwo na np. dzieci, wnuki? Czy jeżeli sprzedadzą ziemię zostawiając sobie siedlisko, to również dostaną emeryturę? Odpowiada im prawnik KRUS – Państwo Kowalscy dostaną emeryturę o ile przeniosą na osobę młodszą o co najmniej 15 lat własność i posiadanie gospodarstwa z chwilą nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli następca do tego czasu będzie pracować w tym gospodarstwie. Umowa z następcą musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Ale to nie jest jedyny sposób. Emerytura rolnicza przysługuje temu, który spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat, podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 100 kwartałów. Emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną, podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 120 kwartałów, zaprzestał prowadzenia działalności. Z powyższego wynika, że jeżeli państwo Kowalscy spełniają łącznie warunki z jednaj bądź też drugiej grupy, to przysługuje im prawo do emerytury rolniczej (wynika z tego też, iż umowa z następcą nie jest niezbędna, może to być jedynie jedna z form zaprzestania przez rolników prowadzenia gospodarstwa). Warto, mając wątpliwości zasięgać rady fachowców, by nie stresować się myślami o przyszłej emeryturze.